onsdag 30 december 2015

Comics 101: Understanding Comics

Här kommer en sammanfattning av några aspekter/koncept/begrepp som är viktiga för att man ska förstå hur comics fungerar. Koncepten/beskrivningarna är framför allt tagna från Scott McCloud's bok Understanding Comics: The Invisible Art.


Ikoner och simplifiering
Comics består av ikoner; språk, bilder och symboler. Dessa använda som representationer för koncept, tankar, ideer, känslor och liknande för att förmedla berättelserna i comics. Det finns egentligen ingen gräns för vad man skulle kunna använda för ikoner för att berätta en story, dock spelar valet av ikoner en roll i berättandet. 

Enligt McCloud kan det vara svårare att själv identifiera sig med en karaktär som är extremt detaljerat och realistiskt målad eftersom att det då representerar en specifik person. Medan simplifierade (cartoonifierade) karaktärer tillåter läsare att till en större grad identifiera sig med karaktären. Basically, genom att "bryta ned" karaktärer till deras minsta gemensamma universella bestådsdelar, precis som man gör med emojis och smilies, så tillåter man läsare att till större grad identifiera sig med karaktärerna. Det är i alla fall tanken. McCloud diskuterar bland annat hur Hergé har målat väl detaljerade miljöer men låtit Tintin själv vara relativt ospecifik i sina karaktärsdrag/ansiktsdrag. Beroende på hur illustratörer väljer att visa sina karaktärer och liknande så har det olika innebörd och betydelse. Comics berättas alltså genom användandet av ikoner som representationer, och simplifiering spelar en viktig roll i det berättandet. 

Closure
Nästa koncept som McCloud presenterar är koncept om "closure". Vilket han definierar som the "phenomenon of observing the parts but perceiving the whole". Om illustratörer skulle ge sig på den oändliga uppgiften att måla allt - i.e. every little detail, i comics så skulle det ta en evighet. istället arbetar man med ikoner - språk, bilder och symboler för att ge "clues/cues" till setting, tid, känslor, motion och liknande. Utifrån dessa ikoner måste vi som läsare dra egna slutsater om vad som händer i berättelsen. Det är closure. Detta sker framför allt mellan i de olika panelerna i berättelsen, i the "gutter". Exempelvis: 


Utifrån våra egna erfarenheter och background knowledge så förstår vi vad som händer här utan att vi faktiskt ser hela förloppet eller händelsen. För att vi ska dra rätt slutsater i dessa situationer gäller det att illustratörerna har använt ikoner och clues som leder oss till rätt slutsats.

Tid


Det enklaste vore om varje panel i sig bestod av ett ögonblick i tiden. Tyvärr, är det inte då. Det hade nog för övrigt blivit ganska långtråkigt om man var tvungen att måla varje sekund som en story utspelar sig över. Tänk på bilden ovan, hur lång är den(i tid)? 

Det finns olika sätta att illustrera tid. Dels som man har gjort ovan med hjälp av speech bubbles, vilket i detta fallet representerar "sound" eller ljud. Uttalandena ger oss en tidsram då vi måste tänka oss att karaktärerna faktiskt säger det som står. Därav är detta inte ett ögonblick utan en längre sekvens.  

Utöver ljud kan tid också visad med hjälp av "motion" eller rörelse. Dels kan vi se rörelse mellan paneler - med hjälp av closure, men också inom paneler. Då man kan använda sig av olika tekniker för att illustrera rörelse. Exempelvis genom "action lines": 


Det här är några av de grundläggande begrepp/koncept/saker som McCloud lyfter fram i sin bok. Genom att förstå hur comics mediet fungerar tro jag att man lättare kan förstå individuella comics och därav även uppfatta vad skapare har gjort för att illustrera sina berättelser.  

För att förstå comics berättelser måste man förstå hur mediet fungerar. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar